1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle documenten uitgaande van de firma ELSEN – interieur op maat (verder ‘E’), alsook op elke overeenkomst tussen E en haar opdrachtgevers. Door het plaatsen van een bestelling en/of ondertekenen van de offerte aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

2. OFFERTE – Door de ondertekening van de offerte of bestelbon verbindt de opdrachtgever zich om de gedane bestelling in ontvangst te nemen.

 

3. ANNULATIE – Bij annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze laatste aan E een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de overeengekomen totaalprijs van de bestelling.

 

4. LEVERINGSTERMIJNEN – De leveringstermijn is louter indicatief en niet bindend voor E. Slechts nadat het voorschot van 50% betaald is, neemt de leveringstermijn een aanvang. De leveringstermijn zal zo stipt mogelijk nageleefd worden, doch een afwijking hiervan kan niet worden beschouwd als contractuele wanprestatie en kan dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van het contract. Ingeval van overmacht, kan E naar keuze ofwel de bestelling annuleren, ofwel de leveringstermijn verlengen, dit alles zonder recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.

 

5. FACTURATIESCHEMA – E zal de voorgenomen werken en leveringen factureren volgens volgend schema:

a) 50% van de totaalprijs bij de bestelling / ondertekening offerte

b) 50% van de totaalprijs bij de oplevering van de werken

c) 40% van de totaalprijs indien er tussentijds wordt gefactureerd

 

6. BETALINGEN – De facturen van E zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, uitgezonderd individuele afwijkingen toegestaan in de factuur. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de vervaldag. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan E ten belope van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Tevens is een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd, eveneens vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

 

7. KLACHTEN – Alle klachten moeten aan onze firma gemeld worden binnen de 5 dagen na de levering d.m.v. een aangetekend schrijven. Protest van een factuur dient omstandig gemotiveerd te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en bij een ter post aangetekende zending.

 

8. OPLEVERING – Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de enige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden waarvan de waarde minder dan 10 % van het totaalbedrag van de werken beloopt, kunnen in geen enkel geval worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval moet de opdrachtgever enkel het bedrag van de aanvaarde werken betalen en de aannemer zal de eventuele tekortkomingen wegwerken binnen een termijn van 15 dagen na de datum van de oplevering. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen, binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van voormelde periode van 15 dagen. De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die opleveringsklaar zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHTE VERBORGEN GEBREKEN – Gedurende een periode van 2 jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 14 kalenderdagen vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

 

10. OVERDRACHT VAN RISICO’S – De door de artikelen 1788 en 1789 van het burgerlijk wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

 

11. VERZEKERING – De eventuele aansprakelijkheid van E is beperkt tot de uitkeringen die worden gedaan door haar BA-verzekeraar.

 

12. OPMETINGEN – Bij de contracten of offertes zijn de opgegeven maten louter indicatief en zonder enige waarborg. De betaling en kostprijsberekening van materialen en werken zal in functie van de werkelijk uitgevoerde werken aangepast worden na het opmeten ervan.

 

13. PLAATSING – De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaatser(s) over voldoende vrije ruimte beschikken voor werktuigen en machines en desgevallend een parkeerverbod voor levering. Vloeren, meubels e.d. dienen behoorlijk afgedekt te worden door de opdrachtgever. Indien bij plaatsing eventuele beschadigingen aan pleisterwerk of dergelijke zou ontstaan, kan E hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Na plaatsing gaat het risico van de constructie over op de opdrachtgever. Wachttijden bij levering langer dan 15 min. zullen worden aangerekend aan het overeengekomen uurtarief.

 

14. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE – Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte wordt overhandigd niet begrepen in de prijs.

 

15. MEERWERKEN – Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de initiële offerte bijkomende goederen en/of diensten besteld bij E aanvaardt de opdrachtgever de aanrekening hiervan in regie voor wat betreft de uurlonen en per gebuikte eenheid voor wat betreft de materialen. Uurlonen worden aangerekend aan 50 euro per uur per persoon. De uurlonen worden aangerekend vanaf het vertrek en tot aankomst van E op zijn maatschappelijke zetel.

 

16. AFWIJKINGEN – Iedere afwijking van de offerte op verzoek van de opdrachtgever tijdens of voorafgaand aan de uitvoering van de werken, kan aanleiding geven tot bijkomende kosten en uurlonen. Iedere wijziging in de materiaalkeuze of grondstofprijzen na ondertekening van de offerte kan aanleiding geven tot een prijswijziging.

 

17. PRIJSHERZIENING – Elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport leidt tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens onderstaande formule: P = P x (0,40 x s /S + 0,40 x i/I + 0,20)

 

18. “P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de tiende dag voor de ondertekening van het contract, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaardde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen voor de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling gevraagd wordt, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

“I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de tiende dag voor de ondertekening van het contract. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen voor de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling gevraagd werd.

 

19. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN – Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zullen beschouwd worden als gevallen van overmacht. Zij geven de aannemer het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

 

20. BEVOEGDHEID – Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven behoren.